Privacybeleid

Karnevalsvereniging de Molmuus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Karnevalsvereniging de Molmuus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Karnevalsvereniging de Molmuus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van actieve en stille leden
Persoonsgegevens van actieve en stille leden worden door Karnevalsvereniging de Molmuus  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Ledenadministratie
– Contributieheffing
– Communicatie over de verenigingsactiviteiten, Nieuwsbrieven, Whatsapp-groepen
– Uitnodigingen;
– Registratie van jubilea;
– Organiseren van een Reunië
– Het uitvoering geven aan het doel van de vereniging;
– Afhandeling declaraties;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Lidmaatschap van de vereniging (Inschrijfformulier Lidmaatschap K.V. de Molmuus).
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karnevalsvereniging de Molmuus  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Roepnaam;
– Voorletters;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres(sen);
– Geboorte datum;
– Geslacht;
– Bankrekeningnummer;
– Datum van toetreding.
Uw persoonsgegevens worden door Karnevalsvereniging de Molmuus  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de gehele periode dat de vereniging bestaat.
– Op ieder gewenst moment is het mogelijk om deze gegevens in te trekken. De gegevens zullen dan uit de actuele bestanden verwijderd worden. Gegevens die eenmaal gearchiveerd zijn blijven in het archief.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden (Senatoren), President, leden RvE, leden IëreRaod, Dansmarieke(s), Jeugdpresident en leden Jeugd RvE
Persoonsgegevens van de bestuursleden, President, leden van de Raod van Ellef, IëreRaod, Dansmarieke(s), Jeugdpresident, en Jeugd Raod van Ellef worden door Karnevalsvereniging de Molmuus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Communicatie met de bestuursleden, President, leden van de Raod van Ellef, IëreRaod, Dansmarieke(s), JeugdPresident, Jeugdprinsenpaar en Jeugd Raod van Ellef;
– Bereikbaarheid van de vereniging voor zowel leden als niet leden;
– Presentatie van de vereniging;
– Whatsapp-groepen t.b.v snelle communicatie
– Het in stand houden van de “Verenigingsgalerij” zowel in het verenigingslokaal als digitaal op de website van de vereniging;
– Publicatie via de diverse media:
o Publicatie op de verenigingswebsite, sociale media, etc.;
o Publicatie in de gemeentegids;
o Publicatie in de verenigingsnieuwsbrief;
o Publicatie op het briefpapier van de verenging, etc.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Lidmaatschap van de Senaat;
– Het zijn van President van de vereniging;
– Lidmaatschap Raod van Ellef;
– Lidmaatschap IëreRaod;
– Lidmaatschap van het dagelijkse bestuur en/of voorzitterschap van een van de commissies;
– Het zijn van JeugdPresident van de vereniging;
– Het deelnemen aan de Jeugd Raod van Ellef;
– Het zijn van Dansmarieke van de vereniging;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karnevalsvereniging de Molmuus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres(sen);
– Datum benoeming in functie;
– Datum van uittreden uit betreffende functie;
– Statieportretten en groepsfoto’s als door de vereniging gemaakt of daarvoor door betreffende leden zelf beschikbaar gesteld.
Uw persoonsgegevens worden door Karnevalsvereniging de Molmuus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de gehele periode dat de vereniging bestaat.

Verwerking van persoonsgegevens van leden “PrinseRaod”
Persoonsgegevens van de leden PrinseRaod (oud- of ex-Prinsen) worden door Karnevalsvereniging de Molmuus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Actueel houden van het overzicht met alle personen die ooit Prins van de vereniging geweest zijn;
– Het in stand houden van de “Prinsengalerij” zowel in het verenigingslokaal als digitaal op de website van de vereniging.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het feit dat men ooit uitgeroepen is tot Prins van de vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karnevalsvereniging de Molmuus  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Statieportret als door de vereniging gemaakt ten tijde van het Prinsschap;
– Datum van uitroepen;
– Regeer periode;
– Datum van aftreden.
Uw persoonsgegevens worden door Karnevalsvereniging de Molmuus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Zolang de vereniging bestaat zullen deze gegevens bewaard blijven.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Karnevalsvereniging de Molmuus  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Actieve en stille leden van de vereniging;
– Sponsoren en begunstigers van de vereniging (ook Vrund van de Klummesj Karneval);
– Vrijwilligers van de vereniging;
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karnevalsvereniging de Molmuus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Karnevalsvereniging de Molmuus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende het actieve, danwel stille lidmaatschap;
– Gedurende de periode dat men als sponsor en/of begunstiger geregistreerd is;
– Gedurende de periode dat men als vrijwilliger geregistreerd staat;
– Gedurende de periode dat men aangemeld is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en begunstigers
Persoonsgegevens van sponsoren en begunstigers worden door Karnevalsvereniging de Molmuus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de afspraken die gemaakt zijn met sponsor en begunstiger;
– Communicatie met sponsoren en begunstigers.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Sponsorcontract;
– Afspraken gemaakt over de ondersteuning (kan ook mondeling zijn).
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karnevalsvereniging de Molmuus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam bedrijf of firma;
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres(sen);
– Bankgegevens;
– Ingangsdatum ondersteuning;
– Einde ondersteuning;
– Omvang en aard van de ondersteuning;
– Beeldmerk(en)/Logo(‘s) van het bedrijf of firma.
Uw persoonsgegevens worden door Karnevalsvereniging de Molmuus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een afspraak heeft over de ondersteuning plus 1 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers optochten
Persoonsgegevens van de deelnemers aan de optochten worden door Karnevalsvereniging de Molmuus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Communicatie met de deelnemers. Zowel voorafgaande, tijdens en na de optocht;
– Uitnodigen voor deelnamen;
– Afhandeling van eventuele aansprakelijkheid;
– Prijsuitreiking.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Inschrijfformulier optocht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karnevalsvereniging de Molmuus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam groep;
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres(sen);
– Datum van laatste deelname aan de optocht(en).
Indien van toepassing:
– Kenteken(s) gebruikte gemotoriseerde voertuigen en/of aanhangers;
– Naam Chauffeur(s);
– Adres Chauffeur(s);
– Postcode Chauffeur(s);
– Woonplaats Chauffeur(s);
– Telefoonnummer(s) Chauffeur(s);
– E-mailadres(sen) Chauffeur(s);
– Beeldmerk(en)/Logo(‘s) deelnemende groep.
Uw persoonsgegevens worden door Karnevalsvereniging de Molmuus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Vanaf het moment van inschrijving tot maximaal 5 jaar na de laatste inschrijving.
Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers Hierezitting
Persoonsgegevens van bezoekers van onze Hierezitting worden door Karnevalsvereniging de Molmuus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Communicatie met de bezoekers. Voorafgaande aan de zitting en indien nodig ook achteraf;
– Borgen van de veiligheid rondom de Hierezitting;
– Schriftelijke uitnodiging voor Hierezitting.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Toegang tot de Hierezitting.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karnevalsvereniging de Molmuus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres(sen);
– Datum van laatste bezoek aan de Hierezitting.
Uw persoonsgegevens worden door Karnevalsvereniging de Molmuus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Vanaf eerste bezoek tot maximaal 5 jaar na het laatste bezoek aan de Hierezitting.
Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van de vrijwilligers worden door Karnevalsvereniging de Molmuus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het kunnen benaderen van de vrijwilliger om hun beschikbaarheid te toetsen;
– Communicatie met de vrijwilligers.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het benodigen van vrijwilligers bij de diverse activiteiten van de vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karnevalsvereniging de Molmuus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres(sen);
– Datum laatste seizoen dat vrijwilliger is ingezet.
Uw persoonsgegevens worden door Karnevalsvereniging de Molmuus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Vanaf de eerste inzet als vrijwilliger tot maximaal 11 jaar na de laatste inzet als vrijwilliger.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Een applicatie voor het opmaken van de nieuwsbrieven en de distributie daarvan.
Wij geven verder nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Karnevalsvereniging de Molmuus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Karnevalsvereniging de Molmuus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Karnevalsvereniging de Molmuus
Schalenboschweg 37
6343 ED  Klimmen
secretariaat@kvdemolmuus.nl